เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

 

H05

นายทองเลื่อน สิมงาม
รองนายก อบต.เพ็ญ
รักษาราชการแทน
นายก อบต.เพ็ญ
สายด่วน : 09-8507-8450

 

H05

นายทองเลื่อน สิมงาม
รองนายก อบต.เพ็ญ
สายด่วน : 09-8507-8450

 

H02 1

นายนนท์ เพ็งศรี
รองนายก อบต.เพ็ญ
สายด่วน : 08-4887-6458

 

H02 1

นายพงศกร ปทุมเขต
เลขานุการนายก อบต.เพ็ญ
สายด่วน : 08-0690-9695

 

H01

นางพรพรรณ หอนงาม
ปลัด อบต.เพ็ญ
สายด่วน : 082-250-2402

H02 1

นายประดิษฐ์ ก้อนกลมเปรี้ยว
รองปลัด อบต.เพ็ญ
สายด่วน : 08-3419-7252

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

background271064