เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

 

011

นายแหลม สิมงาม
ประธานสภา อบต.เพ็ญ
 

011

นายบุญหลาย อินทริยะ
รองประธานสภา อบต.เพ็ญ

 

025

นางพรพรรณ หอนงาม
เลขานุการสภา อบต.เพ็ญ

011

นายแดง ชาวกล้า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2

011

นายพิเชษฐ์ พิพิธเส้า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

011

น.ส.อิศราภรณ์ ไชยกาฬสินธุ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4

011

นายธีร์ คำไฮ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

011

นางมณีวรรณ พันมณี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7

025

 นายจีรวัฒน์ ทัพวงค์ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8

025

นายสมคิด แสนโพธิ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9

025

นายบุญเส็ง สิมงาม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10

025

นางบุญถม นันนิยม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11

025

      นายไพโรจน์ สีดา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12

025

นางนิตยา พุทธรักษา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13

025

นางสาวแดง บุตรด้วง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16

 

025

    นายวิชัย ธรรมธาตุ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 17

 

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

background271064