เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

    วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
     “ ตำบลน่าอยู่  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ”


    พันธกิจการพัฒนา
1.ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วถึงเพียงพอกับความต้องการของประชาชน
2.พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างรายได้เพิ่มศักยภาพของคนครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
3.อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4.ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึง  
5.สนับสนุนการจัดการกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า  
6.เสริมสร้างสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
7.พัฒนาและส่งเสริมระบบการจัดการศึกษาทุกระดับ ตลอดจนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
8.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชนในท้องถิ่นพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมตลอดจนสนับสนุนนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม เพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุข ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9.สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

background271064