เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

 

K1

นายปฤณ คำสีทา
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

K4

น.ส.กัญญาภัทร กิติยะวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

K4

น.ส.พราวพิชชา สอนบุตร
เจ้าพนักงานพัสดุ

K9

นายสุเมธ ฤทธิพันธ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

K4

ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

K4

นายปิยะกร แสนอุบล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

oo

น.ส.วารี รอดชมภู
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

K6

นางสาวณัฐรินีย์ วนารัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

K7

นางสุภาพร ราชโยธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

K8

น.ส.ดาราวรรณ ประสิทธิ์วงศา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

background271064